Bericht aan leden: Rood Zwart verontwaardigd over handelswijze van Twickel

Beste leden van Rood Zwart,

Gezien de recente berichtgeving in de media (link) kan een snelle reactie van het bestuur van Rood Zwart niet uitblijven.

Hiertoe treffen jullie bijgaand ons persbericht aan. 

We betreuren het dat de Stichting Twickel op deze wijze de pers heeft gezocht. Wat is de situatie?

Op 16 februari jongstleden hebben we een gesprek gehad met de nieuwe rentmeester. Dit gesprek was op verzoek van de rentmeester en werd aangekondigd als een kennismakingsgesprek. De belangrijkste boodschap in dit gesprek bleek echter de aankondiging dat de Stichting Twickel het erfpachtcontract met de gemeente voor het Rood Zwart terrein per 2032 wilde beëindigen en er woningen op wil bouwen.

Aangezien de gemeente en niet de Stichting Twickel onze contractpartner is, hebben we contact gezocht met de gemeente. Voor de duidelijkheid: de gemeente heeft de betreffende grond in erfpacht van de Stichting Twickel en Rood Zwart huurt de velden van de gemeente. Daarnaast heeft Rood Zwart de grond onder het Noaberhoes en de kleedkamers in ondererfpacht van de gemeente.

Het contact met de gemeente heeft geresulteerd in twee gesprekken met de betrokken wethouders en ambtelijke ondersteuning. Deze gesprekken vonden plaats op 22 februari en 10 maart. De gemeente gaf daarbij aan de handelswijze van de Stichting Twickel net zo zeer te betreuren als wij. Ook gaf de gemeente aan Rood Zwart volop te steunen en geen enkele intentie te hebben om het bestemmingsplan voor het Rood Zwart terrein te wijzigen, laat staan er woningen op te bouwen.

Op het moment van deze gesprekken had de gemeente nog geen formeel schrijven gehad van de Stichting Twickel over opzegging van de erfpacht. Desalniettemin gaf de gemeente aan dat ze in gesprek zou gaan met het bestuur van de Stichting Twickel om haar ongenoegen over deze handelswijze kenbaar te maken en om één en ander ten goede te laten keren. Daarbij hebben we afgesproken om in deze ‘broedende kip fase’ niet actief naar buiten te treden en de diplomatie haar werk te laten doen.

Het bleek dat het maken van een afspraak met het stichtingsbestuur minder makkelijk was dan verwacht. Wat wel kwam was een (vakantie) brief van de Stichting Twickel van 28 juli 2023 aan het college van de gemeente Hof van Twente waarin het erfpachtcontract per 2032 werd opgezegd. Deze brief hebben wij als bestuur van Rood Zwart in afschrift ontvangen.

Nog tijdens de vakantie hebben we contact hierover opgenomen met de gemeente en een nieuwe afspraak gemaakt. Deze afspraak vond op 30 augustus plaats. Het bleek dat de gemeente voor eind september toch een afspraak heeft weten te maken met het stichtingsbestuur. Verder is door de gemeente nogmaals bevestigd dat ze ons steunt en woningbouw op de Scheetheuvel voor hen niet aan de orde is en de plannen van het stichtingsbestuur resoluut afwijst. Dat is een belangrijk signaal omdat uiteindelijk de gemeente over bestemmingsplannen gaat en niemand anders.

Op 1 september verscheen in de media een bericht van de zijde van het stichtingsbestuur dat ze het erfpachtcontract met de gemeente van het Rood Zwart terrein pro forma per 2032 beëindigen. We betreuren dat het geplande gesprek tussen het stichtingsbestuur en de gemeente niet eerst afgewacht kon worden. Deze bestuursstijl is niet de onze.

In bijgevoegd persbericht treffen jullie verdere informatie. Maar we kunnen ons voorstellen dat bij jullie veel vragen leven. Daarom willen we op deze site een vragenrubriek openen. Heb je vandaag, morgen of ver daarna een vraag over dit onderwerp mail deze dan naar info@roodzwart.nl. We proberen deze vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Wil je je vraag liever mondeling stellen, dan kan dat ook. Op 7 september is het bestuur tussen 20.00 en 21.00 uur in het clubgebouw aanwezig om jullie vragen te beantwoorden. En natuurlijk kun je altijd een bestuurslid aanspreken als dat zo uit komt.

Voor nu is het goed om eensgezind op te treden en de kracht van onze vereniging te laten zien. Daar zijn we al goed in, maar dat is nu meer dan ooit nodig!

MET ELKAAR VOOR ELKAAR!

Bestuur van de vv Rood Zwart