Richtlijnen onderscheidingen

Inleiding

Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid, die zich op een bijzondere wijze voor onze vereniging verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is:

 • De toekenning van een erelidmaatschap of
 • De benoeming tot lid van verdienste of
 • De benoeming tot lid in de orde van trouwe Rood Zwarters

Voorwaarden

Bij het beoordelen van een voordracht voor toekenning van een erelidmaatschap of benoeming tot lid van verdienste, spelen de volgende elementen een rol:

 • De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd;
 • De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
 • Het belang van de activiteiten voor de vereniging;
 • Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling voor die activiteiten;
 • De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had. 

Ereleden kunnen alleen worden benoemd met instemming van de algemene ledenvergadering, leden van verdienste en de orde van trouwe Rood Zwarters kunnen door het bestuur worden benoemd. Als minimale voorwaarden kunnen als richtlijn worden gezien:

Lid van verdienste

 • Bestuurslid met bijzondere verdiensten;
 • Lid met langdurige bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode van meer dan 10 jaar.

Erelid

 • Bestuurslid, langdurig als zodanig actief met bijzondere verdiensten (uitgevoerd over een periode meer dan 10 jaar)
 • Lid met langdurige zeer bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode van meer dan 15 jaar.

Lid van de orde van trouwe Rood Zwarters

 • Lidmaatschap van minimaal 60 jaar.

Werkwijze

De werkwijze voor toekenning van een erelidmaatschap, benoeming tot lid van verdienste of lid in de orde van trouwe Rood Zwarters is als volgt:

Erelidmaatschap:

 • Een voordracht wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur (bijvoorbeeld via info@roodzwart.nl of op papier) en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan;
 • De voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die zo uitvoerig mogelijk moeten zijn beschreven;
 • In het geval van instemming van het bestuur wordt dit als voorstel te doen aan de leden vastgelegd in de notulen van de betreffende bestuursvergadering;
 • Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel voorgelegd aan de leden;
 • In het geval van instemming wordt de betreffende oorkondeen plaquette door het bestuur uitgereikt.

Lid van verdienste:

 • Een voordracht wordt ingediend bij het bestuur (bijvoorbeeld via info@roodzwart.nl of op papier) en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan;
 • De voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die zo uitvoerig mogelijk moeten zijn beschreven;
 • In het geval van instemming van het bestuur wordt dit vastgelegd in de notulen van de betreffende bestuursvergadering. Het bestuur kan ook zelf een voorstel doen en beslist uiteindelijk over toekenning van de onderscheiding;
 • Op de eerstvolgende officiële gelegenheid wordt de benoeming kenbaar gemaakt en de speld uitgereikt.

Lid in de orde van trouwe Rood Zwarters:

 • Leden die voldoen aan de lidmaatschapseis kunnen zich melden bij het bestuur of door anderen worden aangemeld.
 • In het geval van instemming van het bestuur wordt dit vastgelegd in de notulen van de betreffende bestuursvergadering. Het bestuur kan ook zelf een voorstel doen en beslist uiteindelijk over toekenning van de onderscheiding;
 • Op de eerstvolgende officiële gelegenheid zal het betreffende lid worden benoemd tot lid van de orde

Aldus vastgesteld door het bestuur d.d. 14-02-2012