Missie & visie

Doel

De algemene doelstelling van de v.v. Rood Zwart staat verwoord in artikel 3 van haar statuten:

De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. Tevens tracht de vereniging invulling te geven aan de sociaal-maatschappelijke functie die een voetbalvereniging in haar ogen heeft. Het gaat dan om zaken als:

  • het bevorderen van een gezonde levensstijl, 
  • het promoten van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling voor jongeren, 
  • het bevorderen van sociale integratie voor jong en oud (voorkomen dat mensen buiten de boot vallen),
  • het stimuleren van goede omgangsvormen en waarden en normen als sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid dragen. 

Met deze algemene doelstelling geven we aan meer te willen zijn dan alleen maar een voetballende sportvereniging. We zijn ons er immers van bewust dat een vereniging in de huidige tijdsgeest ook sociaal – maatschappelijke verantwoordelijkheden draagt. 

Sociaal maatschappelijke missie en visie

Voetbal is in onze ogen een sport waar veel mensen plezier van hebben en dat goed is voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Voetbal is er voor iedereen en voetbal is van iedereen. Dat maakt voetbal bij uitstek geschikt om mensen te binden, jong en oud, zwart en wit, arm en rijk. 
Daarnaast is voetbal door de centrale plaats die zij inneemt in de harten van velen bij uitstek geschikt om mensen aan te spreken op hun gedrag en verantwoordelijkheden. Wij willen deze kracht van het voetbal mede inzetten voor een betere (Deldense) samenleving. 

Sportieve missie en visie

Op sportief gebied willen wij een echt voetbal-amateurbolwerk zijn, spelend op het hoogst bereikbare niveau, waarbinnen de vrijwilliger als grootste sponsor geldt.

We betalen spelers niet, maar willen hen binden door een goede opleiding en een aantrekkelijk verenigingsleven dat gekenmerkt wordt door de slogan “Met elkaar en voor elkaar”. Inzet, vakmanschap, prestatie, spelplezier en sportief gedrag dienen daarbij samen te gaan met een goede sfeer en harmonie. 

Doel, missie en visie

Hierboven zijn doel, missie en visie gesplitst in twee gebieden: een sportieve en een sociaal-maatschappelijke. In werkelijkheid zijn beide gebieden echter moeilijk van elkaar te scheiden. Ze versterken elkaar en lopen voortdurend in elkaar over. Op dit totale gebied van sportieve en sociaal-maatschappelijke activiteiten willen we een vereniging zijn waar we trots op kunnen zijn. Een vereniging met een grote uitstraling naar buiten en met een voorbeeldfunctie in Twente en verdere omgeving.