AGENDA – 99e jaarvergadering v.v. Rood Zwart

AGENDA – 99e Jaarvergadering v.v. Rood Zwart

Datum:          Maandag 14 november 2022

Aanvang:     20:00 uur

Locatie:        Noaberhoes

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen algemene ledenvergadering 18 november 2021
 5. Jaarverslag van de secretaris 2021-2022
 6. Jaarverslag van de penningmeester 2021-2022
  a. Jaarrekening 2021-2022
  -> de jaarrekening is in te zien op maandag 14 november vanaf 19.00
  uur in het Noaberhoes. Ook is er dan gelegenheid tot stellen van vragen.
  b. Begroting 2022-2023
  c. Vaststelling contributie
 7. Verslag kascommissie
  a. Vaststelling jaarrekening 2021-2022
 8. (Her-)benoeming kascommissie
  a. Aftredend en niet herkiesbaar: Herbert ten Brummelhuis
  b. Aftredend en herkiesbaar: Alex Braakhuis
  c. Verkiezing nieuw lid van de kascommissie
 9. Bestuursverkiezing (en portefeuilleverdeling)
  a. Aftredend en herkiesbaar voorzitter: Robert Ros
  b. Aftredend en herkiesbaar penningmeester: Hans Exterkate
  c. Aftredend en herkiesbaar portefeuillehouder voetbaltechnische
  zaken: Hans van Ooijen
  d. Aftredend en niet herkiesbaar portefeuillehouder commerciële
  zaken en sponsoring: Vincent Kenkhuis
  e. Vacant verkiesbaar portefeuillehouder wedstrijdzaken en senioren
  -> Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich melden tot uiterlijk één dag voor de vergadering bij de secretaris ->info@roodzwart.nl.
 10. Uitloting Obligaties 2022
 11. Actuele ontwikkelingen
 12. Topscoorders bokaal
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Vragen kunnen ook vooraf gesteld worden via info@roodzwart.nl. We proberen deze vragen dan zo goed als mogelijk in de ledenvergadering te behandelen.