Alcoholmatigingsbeleid

Vastgesteld in de AB vergadering d.d. 30 januari 2020

In de samenleving zien we dat het riskant alcoholgebruik een probleem is en dat de jeugd te vaak te veel alcohol gebruikt en daarmee ook te vroeg begint. Daarbij is het alom bekend dat overmatig alcoholgebruik slecht is voor de gezondheid.

Wij als sportvereniging hebben een verantwoordelijkheid om deze maatschappelijke problematiek  tegen te gaan. Daarom voert Rood Zwart een alcoholmatigingsbeleid en sluiten wij ons aan bij de NIX18-campagne van de overheid. In ons bestuursreglement “Alcoholgebruik in ons Noaberhoes” hebben we dit ook tot uitdrukking gebracht.  

Belangrijke punten uit ons bestuursreglement

Rood Zwart beschikt over een actuele drank- en horecavergunning en een uitgebreid bestuursreglement dat is opgesteld volgens de richtlijnen van NOC/NSF.

Rood Zwart zorgt er voor dat haar kantinemedewerkers (leidinggevenden en barvrijwilligers) adequaat zijn opgeleid en geinstrueerd. De leidinggevenden zijn in het bezit van de verklaring Sociale Hygiene en de overige vrijwilligers hebben de IVA cursus met succes gevolgd.

Rood Zwart neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Rood Zwart ondersteunt de campagne NIX18.

Rood Zwart schenkt geen alcohol aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.

Rood Zwart staat het niet toe dat zelf meegebrachte alcoholhoudende drank geconsumeerd wordt in de kantine of elders op het terrein van de vereniging. Rood Zwart staat het niet toe dat in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders wordt genuttigd dan in de kantine of op het terras (dus ook niet in de kleedkamers). Alleen met de nadrukkelijke toestemming van het bestuur kan hier in zeer bijzondere gevallen van worden afgeweken.

Rood Zwart schenkt op zaterdag geen alcoholische dranken voor 13:00 uur. Rood Zwart schenkt op zondag geen alcoholische dranken voor 11.00 uur. Rood Zwart stimuleert het gebruik van alcoholvrije drank door deze goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

Bij bijzondere gelegenheden, zoals kampioensfeesten, teamfeesten, toernooien of andere (voetbalgerelateerde) bijzondere activiteiten, kan hiervan worden afgeweken. Dan worden de sluitingstijden horecabedrijven, opgenomen in APV, gehanteerd.

Rood Zwart staat geen privé feesten van leden (of niet-leden) toe in de sportkantine. Privé-feesten van leden (of niet-leden) dienen niet in een sportkantine, maar bij de lokale horeca plaats te vinden.

Openings- en sluitingstijden van onze kantine

Van deze richttijden kan bij bijzondere gelegenheden, zoals kampioensfeesten, teamfeesten, toernooien of andere (voetbal gerelateerde) bijzondere activiteiten, worden afgeweken.

Nuttigen van drank(jes) buiten het clubgebouw

Voor het nuttigen van drank(jes) buiten het clubgebouw heeft Rood Zwart een aantal regels opgesteld. Aan alle leden en bezoekers van onze accommodatie worden gevraagd deze regels te respecteren en bij overtreding de overtreder daarop aan te spreken.

 • Er mag geen drank worden meegenomen buiten het clubgebouw. Koffie, thee en overige non-alcoholische dranken mogen wel mee worden genomen mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Ook is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes buiten het clubgebouw toegestaan.
 • Tijdens de Knvb wedstrijden mogen op het terras aan de zuidzijde, op de galerij aan de westzijde (aan de kant van het nieuwe hoofdveld) en op de galerij aan de oostzijde (aan de kant van het oude hoofdveld)  alleen dranken worden genuttigd, als deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Ook het nuttigen van drankjes in kuststof flesjes is  toegestaan.
  Als er geen Knvb wedstrijden (meer) zijn, dan kunnen op deze plekken hetzelfde glas en aardewerk gebruikt worden als in de kantine.
 • Tijdens festiviteiten van de vereniging geldt een afzonderlijk regiem. Er zijn dan uiteraard geen Knvb wedstijden. Afhankelijk van de festiviteit bepaalt het bestuur de te volgen regels.

Rookbeleid: stapsgewijs naar een rookvrije sportaccommodatie

Als stip op de horizon wil Rood Zwart naar een rookvrije sportaccommodatie (binnen en buiten). Dat gaan we niet in één keer doen, maar stapsgewijs. We volgen daarin de beleidslijn van de KNVB en de Hartstichting. Bij de ingebruikname van het Noaberhoes hebben we enkele regels opgesteld ten aanzien van het roken op onze sportaccommodatie. Nu we enkele maanden verder zijn en een beter zicht hebben op wat wel en niet wenselijk is, hebben we de regels enigszins aangepast. Deze zijn met ingang van augustus 2018 als volgt.

 1. Er wordt absoluut niet gerookt in het nieuwe Noaberhoes en in de kleedkamers. 
  Dat is ook wettelijk zo bepaald.
 2. Het roken op de galerij aan de westzijde is eveneens verboden.
 3. Verder is roken verboden op het kunstgrasveld en bij de ingang van het Noaberhoes.
 4. Het roken op het terras aan de zuidzijde wordt gedoogd, maar wordt niet wenselijk geacht.
 5. Op de galerij aan de oostzijde  is aan de kant van het ‘oude’ hoofdveld een rookplekje gecreëerd voor degenen die buiten overdekt willen roken.  Uiteraard is het wenselijker helemaal niet te roken.

We hopen op deze wijze het roken te kunnen ontmoedigen en onze jonge leden van het roken af te houden.

Sport en gezondheid zijn belangrijk voor kinderen en roken hoort niet thuis in een gezonde sportomgeving. Het aantal clubs met een rookvrij beleid voor kinderen is de afgelopen jaren flink toegenomen.

Uit onderzoek is bekend dat kinderen die geconfronteerd worden met roken, zelf ook eerder gaan roken. Het is moeilijker voor kinderen om roken te weerstaan als anderen om hen heen roken, vooral als het om rolmodellen gaat. Zoals sporters tegen wie zij opkijken , een familielid, een leider of de trainer. Zien roken, doet roken. Dagelijks gaat het om meer dan honderd kinderen. En hoewel ook een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat roken en sport niet samen gaan, wordt er langs de lijn nog veel gerookt.

Veel kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op de voetbalvereniging. Met een (bijna) rookvrij sportterrein wordt uitgedragen dat niet-roken de norm is. Hierdoor wordt roken minder normaal en daarmee minder aantrekkelijk voor kinderen en wordt het schadelijke meeroken voorkomen. 

Het bestuur is belast met de uitvoering en handhaving van deze regels. Aan alle leden en bezoekers van onze accommodatie wordt gevraagd deze regels te respecteren en bij overtreding de overtreder  daar op aan te spreken.

De Hartstichting heeft samen met KWF Kankerbestrijding en het Longfonds het initiatief genomen voor de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. De KNVB onderstreept het belang van een rookvrije generatie en zal samen met de Hartstichting voetbalverenigingen gaan stimuleren en ondersteunen om het sportpark rookvrij te maken.