Waar staan we voor, wat is ons sponsorbeleid? 

Rood Zwart streeft ernaar om voor haar leden méér te kunnen betekenen dan louter alleen een sportvereniging. Rood Zwart is zich ervan bewust dat een vereniging in de huidige tijdsgeest ook sociaal - maatschappelijke verantwoordelijkheden draagt. Het is belangrijk om niet alleen met de leden, maar óók met de Deldense gemeenschap een sterke binding te hebben.

Beschikbaarheid materialen

Rood Zwart denkt dat de relatie met haar leden belangrijk verstevigd kan worden door middel van het beschikbaar stellen van faciliteiten, waaronder materialen zoals kleding, tassen, netten, ballen, goals en dergelijke, maar ook door het organiseren van activiteiten die niet direct verband houden met de voetbalsport. Dergelijke zaken zullen er toe bijdragen dat de saamhorigheid en de vereenzelviging met de clubidentiteit worden bevorderd. Deze activiteiten kunnen van allerlei aard zijn, maar dienen in ieder geval te passen binnen respectabele normen en waarden die de vereniging Rood Zwart zichzelf heeft aangemeten. 

Organisatie activiteiten

Het beschikbaar stellen van materiaal en het organiseren van extra activiteiten is een dure aangelegenheid die niet rechtstreeks uit de contributiebijdragen betaald kunnen worden. Rood Zwart streeft er immers naar om het lidmaatschap voor een ieder bereikbaar te houden. Om óók in de toekomst een bloeiende voetbalvereniging te kunnen blijven, is het met name van belang om over voldoende financiële middelen te kunnen beschikken.

Sponsoring passen bij onze doelen

Rood Zwart verwacht dat de vereniging extra middelen aan kan trekken door middel van sponsoring. Deze sponsorbijdragen, financieel en materieel, zullen het mede mogelijk maken om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken.  

Om activiteiten rondom sponsoring in goede banen te leiden heeft het bestuur van Rood Zwart hiervoor een “Sponsorcommissie” in het leven geroepen. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.

De Sponsorcommissie heeft o.a. als taak;

  • verzorgen en coördineren van alle taken rondom sponsoring van Rood Zwart..
  • onderhouden/versterken van contacten met de bestaande sponsors
  • het verwerven van nieuwe sponsors
  • aanspreekpunt zijn, binnen de vereniging, betreffende álle sponsorzaken
  • het bestuur informeren over de lopende gang van zaken 

Heeft u belangstelling voor eventuele sponsoring bij Rood Zwart en spreekt u bovenstaande missie aan, neemt u dan contact op met de sponsorcommissie of het bestuur van Rood Zwart. 

Telefoonnummers: zie sponsorcommissie

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen