Ledenvergadering Rood Zwart druk bezocht

30-11-2019

Mark Ros benoemd tot erelid

Inleiding
Maandag 25 november was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij v.v. Rood Zwart.
Om 20.00 uur heette voorzitter Robert Ros in het goed gevulde Noaberhoes iedereen van harte welkom. Meer dan 100 leden waren naar het clubgebouw gekomen om de jaarvergadering mee te maken! Een teken dat de vereniging leeft en bruis, aldus een tevreden voorzitter.

Traditiegetrouw werd aan het begin van de vergadering een 1 minuut stilte gehouden voor de Rood Zwarters die de club het laatste jaar zijn ontvallen. Daarna blikte Robert Ros kort terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin op de accommodatie verder op orde is gebracht. Speerpunt hierbij was de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld en de verdere verduurzaming door het plaatsen van ruim 400 zonnepanelen op de kleedkamers en het Noaberhoes.  Ook de ontwikkelingen van de Noaberhoes activiteiten werden kort genoemd, zoals de koffie-inloop en koersbal, kaartmiddagen en Walking Football. Tevens werd de leden meegedeeld dat het bestuur de komende jaren nog weer meer wil gaan inzetten op de voetbaltechnische zaken. 

Financiële jaarrekening
Hierna was het woord aan penningmeester Mark Ros om de financiële jaarrekening seizoen 2018-2019 en de begroting 2019-2020 toe te lichten. Middels een heldere presentatie kon iedereen  concluderen dat Rood Zwart er financieel gezond voor staat, klaar is voor de toekomst, maar ook dat we “op de kleintjes” moeten blijven letten.
Het resultaat was dit jaar weer positief, aldus de penningmeester. Daar staat tegenover dat Rood Zwart in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd heeft en dat de hypotheek daarvoor nog wel betaald moet worden. Jaarlijks gaat het dan om een bedrag van ruim € 40.000. Gezien het huidige resultaat kunnen we goed voldoen aan die betalingsverplichting. Mark dankte alle vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat dit mooie resultaat is behaald. Dit werd nogmaals bevestigd door de kascommissie die vorige week de kascontrole hebben gedaan.

Bestuursverkiezing
Met betrekking tot de bestuurssamenstelling waren er een aantal wijzigingen te melden.
Aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid sponsoring: Judith Ros. Ze werd bedankt voor ruim 3 jaar inzet. Ze ontving een mooie bos bloemen en een luid applaus.
Aftredend en niet herkiesbaar als penningmeester: Mark Ros. Ook Mark werd bedankt voor ruim 11 jaar inzet en ontving een mooie bos bloemen en een luid applaus.
Voor Judith was ook al een opvolger gevonden. Vincent Kenkhuis. Hij was verkiesbaar als bestuurslid sponsoring en kon bij dit voorstel ook op applaus rekenen. Dit gold ook voor verkiesbaar penningmeester Hans Exterkate. Hij is inmiddels al helemaal ingewerkt door Mark en heeft de financiën keurig op orde.
De functie van bestuurslid technische zaken was vacant. En als je als vereniging wilt richten op de voetbaltechnische zaken, dan is het bijna een eis dat deze functie weer als bestuursfunctie vervuld wordt. Daar is nu ook iemand voor gevonden: Hans van Ooijen werd unaniem en ook met applaus gekozen.
Tot slot was er nog iemand aftredend, maar ook herkiesbaar: voorzitter: Robert Ros werd unaniem voor een nieuwe 3 jaarstermijn herkozen.

Contributiewijziging
Het bestuur kwam ook met een wijziging van de contributie. Om het de  jongste jeugd aantrekkelijker te maken om te gaan voetballen bij Rood Zwart en om de contributieverschillen binnen de teams van SVO Twickel kleiner te maken, werd de contributie voor de jongste jeugd verlaagd en die van de oudere jeugd en de senioren iets verhoogd. Per saldo levert dit voor de vereniging minder contributie op, maar om genoemde redenen ging de algemene ledenvergadering hier in grote meerderheid mee akkoord.

Uitloting van obligaties
Tijdens de bouw van het Noaberhoes zijn renteloze obligaties verstrekt ten bedrage van bijna € 50.000.
Er is toen afgesproken jaarlijks 10% van de totale som uit te loten tijdens de ALV.  Dit is het 2e jaar. Er werd gevraagd wie deze trekking wilde doen. Spontaan kwamen Theo Oude Meiers en Jan Averdijk naar voren. Zij deden  de “trekking” van de buisjes waar de obligatienummers in zaten.
De winnende nummers: 6 – 7 – 36 – 52 – 54 – 57 – 59 – 62 – 67 – 68 – 80 – 92 – 103 – 105.
De namen bij de betreffende lotnummers krijgen zo spoedig mogelijk bericht over de terugbetaling van hun obligatie. Uiteraard mag ook een ieder afstand doen van deze terugbetaling.

Actuele ontwikkelingen
Vervolgens gaf Robert Ros een toelichting op de ontwikkelingen waar Rood Zwart op dit moment mee bezig is. Na de vervanging van het kunstgras en het plaatsen van de zonnepanelen zal nog dit jaar de veldverlichting worden verduurzaamd met LED verlichting. Begin volgend jaar zal de parkeerplaats worden heringericht en wordt de entree en het oude kantine terrein verder opgewaardeerd. In de tweede helft van 2020 zullen vervolgens de installaties van het kleedkamergebouw worden vernieuwd en wordt het binnenklimaat van het Noaberhoes geoptimaliseerd.
Verder zullen alle jeugdleden van Rood Zwart aan het begin van het volgend seizoen een nieuw kleding tenue ontvangen inclusief trainingspak en voetbaltas. Deze worden uitgevoerd met de logo’s van “Respect” en “Kika”. Op deze wijze laat Rood Zwart haar sociaal maatschappelijke betrokkenheid weer op een fraaie wijze zien, aldus de voorzitter.

Behalve de jeugdspelers zullen ook de leiders en trainers en kantinemedewerkers nieuwe kleding ontvangen . Vermeldenswaard was verder dat er op dit moment maar liefst 28 welpjes bij Rood Zwart actief zijn, dat de samenwerking met sv Delden in de SVO Twickel gecontinueerd wordt en dat de toernooicommissie van Rood Zwart op 23 augustus een groot internationaal jeugdvoetbaltoernooi organiseert, waaraan behalve ons eigen JO13 team diverse betaalde voetbalteams uit het binnen- en buitenland meedoen.
Voorzitter Robert Ros bedankte met nadruk de vele vrijwilligers en sponsoren die dit allemaal mogelijk maken en hebben gemaakt.

10e Topscorerbokaal
Daarna was het woord aan Gerard Baake om voor alweer de 10e keer een Topscorerbokaal uit  te reiken. Een mooi initiatief, waarbij hij medewerking krijgt van de leiders van alle seniorenteams. Zij geven wekelijks de doelpuntenmakers aan hem door. De top 3 van het seizoen 2018-2019:
1. Tom Koens RZ6 35 goals
2. Wout Spanjer RZ5 34 goals
3. Thijs Oude Meijers RZ3 14 goals
    (ivm zijn afwezigheid nam pa Theo Oude Meijers de beker in ontvangst)

Voor allen was er een mooie beker. Tom Koens mocht ook de Sevenster Wisselbeker in ontvangst nemen en een bijbehorende dinerbon.

Rondvraag
Inmiddels een jarenlange traditie: nestor Gerard Bebseler, 91 jaar en 78 jaar lid, bedankte het bestuur en alle vrijwilligers voor hun inzet. Hij gaf aan dat we een geweldige club zijn waar het motto “met elkaar, voor elkaar” hoog in het vaandel staat. En uiteraard spoorde hij het vlaggenschip van de vereniging aan om koers te zetten naar veilige haven.


Mark Ros Erelid
Na de rondvraag werd de algemene ledenvergadering BIJNA afgesloten, maar Robert Ros had nog een grote verrassing en toegift in petto: hij kwam met het voorstel om Mark Ros tot erelid te benoemen. Alle aanwezigen stemden unaniem voor en Mark mocht een mooie plaquette ontvangen met de volgende tekst:

De algemene ledenvergadering van de v.v. Rood Zwart 2019 heeft benoemd tot erelid van de vereniging

 Mark Ros

vanwege zijn jarenlange verdiensten als hoofdbestuurder van de v.v. Rood Zwart, 9 jaar secretaris
en 2 jaar penningmeester,
en vanwege zijn bijdrage aan vele andere activiteiten en projecten binnen onze vereniging, waaronder het oprichten en het jarenlang organiseren van het vermaarde Bevertoernooi.

25 november 2019
bestuur en (ere-)leden
v.v. Rood Zwart

Tenslotte bedankt Robert Ros iedereen voor zijn/haar inzet in het afgelopen jaar en werd er nog lang en gezellig nagepraat.

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen