Verslag Algemene Leden Vergadering

11-12-2018

Maandag 10 december was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij v.v. Rood  Zwart. Om 20.00 uur heette voorzitter Robert Ros in een goed gevuld clubgebouw iedereen van harte welkom. Allereerst werd er 1 minuut stil gestaan bij diegene die v.v. Rood Zwart het laatste jaar zijn ontvallen. Daarna ging voorzitter Robert Ros uitgebreid in op de plannen en ambities voor de komende tijd.  De accommodatie verder op orde brengen o.a. door het aanbrengen van zonnepanelen op de kleedkamers en het Noaberhoes,  het verbeteren en verduurzamen van de veldverlichting  en herinrichting van de parkeervoorzieningen/entree . Met betrekking tot de accommodatie geldt  als  absoluut  speerpunt de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld.  Verder werd de leden meegedeeld dat het bestuur de komende jaren zeker weer meer wil gaan inzetten op de  voetbaltechnische aspecten van de vereniging.  

Hierna werd het woord overgedragen aan penningmeester Mark Ros om het financiële jaarrekening seizoen 2017-2018 toe te lichten. Middels een heldere toelichting konden de aanwezigen in de zaal concluderen dat Rood Zwart er financieel gezond voor staat en klaar is voor de toekomst. Mark dankte alle vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat dit mooie resultaat is behaald. Dit werd nogmaals bevestigd door de kascommissie.
Met betrekking tot de bestuurssamenstelling besloot de vergadering om  de volgende twee bestuursleden voor een nieuwe 3 jaarstermijn te herkiezen: Jeroen Vos ( activiteiten / vrijwilligerszaken) en Peter Volmer (wedstrijdzaken en senioren-commissie).  
Aftredend en niet herkiesbaar was Brenda ter Braak.  Zij heeft de functie van 2e secretaris prima vervuld, maar kan hier i.v.m. drukke privéomstandigheden geen vervolg meer aan geven. Ze blijft nog wel steeds erg actief en betrokken in de kantine-commissie en bij het welpen-voetbal. Brenda werd bedankt door onze voorzitter en ontving een mooie bos bloemen en een luid applaus.
Daarna volgde een nieuw agendapunt: de uitloting van obligaties. Tijdens de bouw van het Noaberhoes zijn renteloze obligaties verstrekt, en is afgesproken jaarlijks 10% van de totale som uit te loten tijdens de ALV.  De verloting  is namens Sportpark Plus georganiseerd door  Tanja Groothuis, “trekking” werd gedaan Ben Visschedijk en Gerard Baake.  De namen bij de betreffende lotnummers krijgen zsm bericht over de terugbetaling van hun obligatie. Uiteraard mag ook een ieder afstand doen van deze terugbetaling….

Daarna was het woord aan Gerard Baake die de 9e Topscorerbokaal seizoen 2017-2018 uitreikte. 
De top 3:
1. Wout Spanjer                  31 goals
2. Stan Efftink                      21 goals (ivm zijn afwezigheid nam broer Bjorn de beker in ontvangst)
3. Folkert Steijnenbosch      19 goals

Vervolgens gaf Robert Ros een toelichting op de plannen m.b.t . de aanschaf van zonnepanelen voor het Noaberhoes en de kleedkamers. Het bestuur kreeg de toestemming van de vergadering om deze investering te mogen doen.  

 Tot slot vertelde Arjan Dijkmans nog wat over de laatste stand van  zaken mbt de grote ledenenquête die in november onder  de leden  is verspreid. In totaal zijn er 658 enquêtes verspreid en er lijkt een respons van 75 % te worden gehaald en dat is een prima score! De verwerking hiervan is nog veel werk, het bestuur hoopt bij de nieuwjaarsreceptie 6 jan a.s. iets meer te kunnen zeggen over de resultaten.

Na de rondvraag werd de ALV om 22.15 uur afgesloten en  dankte voorzitter Robert Ros iedereen voor zijn/haar inzet in het afgelopen jaar en werd er nog even nagepraat.

 
 
Geen producten
Naar winkelwagen